آموزش رفع خطای Maximum Execution Time Exceeded+

آموزش رفع خطای Maximum Execution Time Exceeded